Bolsa de Trabajo Extremadura.

  • Descripció

   Cossos de Professors d’Ensenyança Secundària, Professors Tècnics de Formació Professional, Professors d’Escoles Oficials d’Idiomes, Professors de Música i Arts Escèniques, Professors d’Arts Plàstiques i Disseny i de Mestres de Taller d’Arts Plàstiques i Disseny.

 

 

  • Termini

   ABIERTO. Deu dies hàbils comptats a partir de l?endemà de la publicació d’esta convocatòria en el Diari Oficial d’Extremadura de 4/2/2015.

 

  • Procés selectiu

   BORSA DE TREBALL

 

  • Tipus de proba

   Concurs oposició

 

  • Grup

   Altres grups i titulacions – Altres grups i titulacions

 

  • Titulació especifica

   Altres grups i titulacions

 

  • Requisits especifics

   TITULACIÓ

   Estar en possessió d’alguna de les titulacions específiques que s’expressen en l’annex II de la convocatòria.

   Es considerarà complit el requisit de titulació amb la presentació del títol al·legat o, si no es té este, fotocòpia compulsada del resguard d’haver abonat els drets per a expedir-lo.

   En el cas de titulacions obtingudes a l’estranger ha d’acreditar-se la seua homologació segons el Reial Decret 967/2014, de 21 de novembre (BOE de 22 de noviembre), o el seu reconeixement a l’empara del que establix pel Reial Decret 1837/2008, de 8 de novembre (BOE del 20).

   ESPECIALITATS
   Veure annex I de la convocatòria

   ALTRES
   1. No ser funcionari de carrera, en pràctiques o estar pendent de nomenament en el mateix cos a què pertanga la llista en què es pretén ingressar.

   2. Els aspirants que no posseïsquen la nacionalitat espanyola, han d’acreditar un coneixement adequat de la llengua castellana per mitjà d’una prova en què es comprovarà que posseïxen un nivell adequat de comprensió oral i escrita, de conformitat amb el que preveu l’apartat 6.3.

 

  • Requisits generals

   Per a ser admés i poder participar en el procés selectiu les persones aspirants han de reunir els requisits establits en els articles 56 i 57 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.
   En tot cas, cal reunir els requisits generals següents:

   a) Tindre la nacionalitat espanyola, sense perjuí del que disposa l’article 57 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.

   b) Posseir la capacitat funcional per a l’exercici de les tasques.

   c) Tindre setze anys i no excedir l’edat màxima de jubilació forçosa. Només per llei podrà establir-se una altra edat màxima, diferent de l’edat de jubilació forçosa, per a l’accés a l’ocupació pública.

   d) No haver sigut separat per mitjà d’expedient disciplinari del servici de cap administració pública. No estar inhabilitat per a l’exercici de les funcions públiques en els termes establits en l’article 56.1.d de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.

   e) Estar en possessió de la titulació exigida.

 

  • Places

   Descripció de les places

   Procediment per a la integració per primera vegada en llistes d’espera dels Cossos de Professors d’Ensenyança Secundària, Professors Tècnics de Formació Professional, Professors d’Escoles Oficials d’Idiomes, Professors de Música i Arts Escèniques, Professors d’Arts Plàstiques i Disseny i de Mestres de Taller d’Arts Plàstiques i Disseny, i per a l’actualització dels mèrits dels que ja en formen part.

 

  • Documentació / Informació

   SOL·LICITUD
   Les sol·licituds s’ompliran exclusivament via Internet, indicant l’especialitat o especialitats en què participa, de conformitat amb el model que figura en l’annex III, en l’adreça d’Internet https://profex.educarex.es/2015/interinos.

   DOCUMENTACIÓ
   Integració per primera vegada en les llistes

   a) En el cas que l’aspirant no indique en la seua sol·licitud que consent que les seues dades d’identitat personal i de domicili o residència puguen ser consultades per l’Administració, haurà de presentar:
   – Fotocòpia compulsada del document nacional d’identitat.
   – Els aspirants estrangers que residisquen a Espanya, fotocòpia compulsada de la targeta d’estranger, o de la targeta de resident comunitari o de familiar de resident comunitari en vigor o, si és el cas, de la targeta temporal de resident comunitari o de treballador comunitari fronterer en vigor. Si no en tenen hauran de presentar fotocòpia compulsada del document nacional d’identitat o passaport.
   – Els aspirants nacionals de la Unió Europea o d’algun dels estats a què s’aplique la lliure circulació de treballadors i que no residisquen a Espanya, bé perquè residisquen a l’estranger o perquè estan a Espanya en règim d’estada, hauran de presentar fotocòpia compulsada del document d’identitat o passaport.
   – Els familiars dels anteriors hauran de presentar fotocòpia compulsada del passaport, del visat i, si és el cas, del resguard d’haver sol·licitat la targeta corresponent o del resguard d’haver sol·licitat l’exempció de visat i la targeta corresponent. Si no han sol·licitat estos documents, hauran de presentar els documents expedits per les autoritats competents que acrediten el vincle de parentiu.
   b) Fotocòpia compulsada del títol al·legat o, si no el té, del resguard d’haver abonat els drets per a expedir-lo.
   c) Si és el cas, fotocòpia compulsada del reconeixement amb caràcter definitiu de la condició de discapacitat.
   d) Els aspirants que no posseïsquen la nacionalitat espanyola i que, de conformitat amb el que indica anteriorment, estiguen exempts de fer la prova prèvia d’acreditació del coneixement del castellà, hauran d’aportar a este efecte, llevat que es deduïsca del seu origen, fotocòpia compulsada del Diploma Superior d’Espanyol com a Llengua Estrangera o del Certificat d’Aptitud en Espanyol per a estrangers expedit per l’Escola Oficial d’Idiomes o del títol de Llicenciat en Filologia Hispànica o Romànica. Si no s’aporta esta documentació, hauran de fer l’esmentada prova.
   f) Els aspirants que opten per impartir places o vacants de caràcter bilingüe adjuntaran còpia compulsada d’alguna de les titulacions o certificats que s’indiquen en la base 10.2.
   e) Documentació compulsada justificativa dels mèrits conforme es determina en l’annex IV, excepte els que s’incorporaran d’ofici per la Direcció General de Personal Docent, de conformitat amb el que establix l’apartat 11.1.

 

  • Lloc de presentació

   – En qualsevol de les oficines del Registre Únic de l’Administració de la Comunitat i, preferentment, en l’oficina de la Consejería de Educación y Cultura, III Milenio, avda. Valhondo, s/n., Mòdul 5 de Mèrida.
   – Així mateix, podrà presentar-se en els Centres d’Atenció Administrativa, en les Oficines de Resposta Personalitzada de la Junta d’Extremadura o en qualsevol dels registres o oficines a què es referix l’article 7.1 del Decret 257/2009 , de 18 de desembre, pel qual s’implanta un sistema de registre únic i se’n regulen les funcions administratives en l’àmbit de l’Administració de la Comunitat Autònoma d’Extremadura.

   En el cas que s’opte per presentar la sol·licitud davant d’una oficina de correus, es farà en sobre obert, perquè la instància siga datada i segellada pel personal de correus abans de certificar-la.

 

  • Altres formas de presentació

   – En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. En els registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l’Administració General de l’Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes o a la d’alguna de les entitats que formen l’Administració local si, en este últim cas, s’hi haguera subscrit el conveni oportú, així com en les representacions diplomàtiques o oficines consulars d’Espanya a l’estranger. – També en qualsevol oficina de correus . En este cas s’haurà de presentar en sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data en l’imprés de sol·licitud i en la còpia.

 

 

http://www.gva.es/va/inicio/atencion_ciudadano/buscadores/busc_empleo_publico/detalle_oposiciones;jsessionid=4Ls9JVWD9vZ6XLvbTbDLVCvpgbbnYvbVTqKyFd0gWXG8hDnxcmcD!1924114618!1423251107557?id_emp=61166

(227 Posts)

José Aurelio Pina Romero, Licenciado en Ciencias y Técnicas Estadística por la Universidad Miguel Hernández de Elche. Ejerce como profesor de Matemáticas en el IES Bahía de Babel. Es amante de las nuevas tecnologías y metodologías educativas, y en su tiempo libre le gusta practicar deporte y viajar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *